Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017
Επιλεγμένα 28 Ιουνίου 2016

Tinos Marble Trail: Exomeria

Rate this item
(0 votes)

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του πρώτου αγώνα ορεινού τρεξίματος που έγινε

στο Νησί της Τήνου του Εξωμεριά Trail Race η διοργανωτική επιτροπή επιστρέφει με το Tinos Marble Trail: Exomeria που θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016 στο Νησί του Αιόλου.

Στην περιοχή της Έξωμεριας,24 χλμ από το λιμάνι της Τήνου, με θέα το Αιγαίο Πέλαγος, εκεί, που συναντάται η ιστορία και η καλλιτεχνική παράδοση της τέχνης του μαρμάρου.

Πέτρα και μάρμαρο είναι τα δύο βασικά στοιχεία που συνθέτουν τις διαδρομές που θα τρέξουν οι αθλητές, διασχίζοντας μέσα από τα μονοπάτια ένα υπαίθριο μουσείο λαϊκής τέχνης και αρχιτεκτονικής από άκρη ως άκρη.

Ο κάθε αθλητής θα έχει την ευκαιρία να αντικρίσει γραφικούς οικισμούς, καλντερίμια, πέτρινα αλώνια, εντυπωσιακές ξερολιθιές ,ανεμόμυλους, μοναστήρια και ξωκλήσια.

Επίσης θα ζήσει την εμπειρία να περιπλανηθεί μέσα από παλαιά λατομεία, ερειπωμένους λιθόκτιστους οικισμούς και κατάλευκους περιστεριώνες.

Τα παραπάνω συνδυάζονται μοναδικά με το άγριο φυσικό τοπίο της περιοχής με τις απότομες χαράδρες, τις όμορφες παραλίες και τις βραχώδεις ακτές.

Η Διοργανωτική επιτροπή έχει εξασφαλίσει για τους αθλητές και τους συνοδούς οικονομικές τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και στη διαμονή. Έτσι γίνεται πιο προσιτή η επίσκεψη σας στο νησί της Τήνου για να ζήσετε την μοναδική εμπειρία τρέχοντας στα μαγευτικά μονοπάτια του Τηνιακού Βορρά.

Έντονα συναισθήματα και όμορφες αναμνήσεις θα αποκομίσουν όσοι αθλητές και αθλήτριες λάβουν συμμετοχή στο Tinos Marble Trail.

Ο Προοδευτικόσ ΢φλλογοσ Μαρλά Μαμάδου ,ο ΢φλλογοσ Βεναρδιανϊν «Αγ.Ιωάννησ ο Θεολόγοσ» και ο Πολιτιςτικόσ ΢φλλογοσ Πφργου Πανόρμου Σήνου προκηρφςςουν αγώνεσ ορεινοφ τρεξίματοσ με την επωνυμία «Tinos Marble Trail:Exomeria» ςτο Νηςί τησ Σήνου.
Συνδιοργανωτήσ είναι η Περιφζρεια Ν.Αιγαίου και οι αγώνεσ είναι Τπό την Αιγίδα τησ Ελληνικήσ Εθνικήσ Επιτροπήσ για την Unesco και του Δήμο Σήνου.
Βαςικόσ Υποςτηρικτήσ τησ διοργάνωςησ είναι το Πολιτιςτικό Κδρυμα Ομίλου Πειραιϊσ.
Την Τεχνική Υποςτήριξη των αγώνων ζχει αναλάβει η εταιρεία All About Running.
To Πρόγραμμα τησ διοργάνωςησ περιλαμβάνει αγώνεσ ορεινοφ τρεξίματοσ απόςταςησ 22 χλμ , 5 χλμ και 1 χλμ για παιδιά, οι οποίοι θα πραγματοποιηθοφν την Κυριακή 4 ΢επτεμβρίου 2016 ςτον οικιςμό του Πφργου τησ Σήνου.
΢ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩ΢Η΢ : TINOS MARBLE TRAIL EXOMERIA
Αγϊνασ: Ιςμαήλ Trail 22 χλμ
Ημερομηνία διεξαγωγήσ: Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016
΢ημείο Εκκίνηςησ-Σερματιςμοφ: Οικιςμόσ Πφργου
Ώρα Εκκίνηςησ: 7.00 π.μ
Απόςταςη Αγϊνα: 22 χλμ
Τψομετρική: + 932μ
Χρονικό όριο Αγϊνα: Οι αθλητζσ θα πρζπει να ολοκληρώςουν την προςπάθεια τουσ ςε 5,30 ώρεσ. Πζραν του χρόνου αυτοφ θα κινοφνται ςτη διαδρομή με δική τουσ ευθφνη.
Δικαίωμα ΢υμμετοχήσ: Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν δρομείσ ηλικίασ άνω των 18 ετών, οι οποίοι θα τρζξουν με δική τουσ ευθφνη και θα πρζπει να ζχουν εξεταςτεί πρόςφατα από ιατρό.
Ζπαθλα-Ηλικιακζσ κατηγορίεσ: Σε όλουσ τουσ αθλητζσ που θα τερματίςουν θα δοθεί αναμνηςτικό δίπλωμα και μετάλλιο.
Θα βραβευτοφν οι τρείσ (3) πρώτοι άνδρεσ και οι τρείσ (3) πρώτεσ γυναίκεσ τησ γενικήσ κατάταξησ καθώσ και οι αντίςτοιχοι νικητζσ των ηλικιακών κατηγοριών οι οποίεσ είναι οι ακόλουθεσ: εώσ 40, 40-59, 50-59, 60-69, 70+.
Ιδιαίτερο μαρμάρινο ζπαθλο-γλυπτό φιλοτεχνημζνο από Τηνιακοφσ Μαρμαρογλφπτεσ θα λάβει ο πρώτοσ αθλητήσ και αθλήτρια τησ γενικήσ κατάταξησ καθώσ και ο πρώτοσ Τήνιοσ αθλητήσ και η πρώτη Τήνια αθλήτρια.
Αγϊνασ: Μφλοι Trail 5 χλμ
Ημερομηνία διεξαγωγήσ: Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016
΢ημείο Εκκίνηςησ-Σερματιςμοφ: Οικιςμόσ Πφργου
Ώρα Εκκίνηςησ: 8.30 π.μ
Απόςταςη Αγϊνα: 5 χλμ
Τψομετρική: + 220μ
Δικαίωμα ΢υμμετοχήσ: Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν αθλοφμενοι ηλικίασ άνω των 18 ετών, οι οποίοι θα τρζξουν με δική τουσ ευθφνη και θα πρζπει να ζχουν εξεταςτεί πρόςφατα από ιατρό.
Ζπαθλα: Σε όλουσ τουσ αθλητζσ που θα τερματίςουν θα δοθεί αναμνηςτικό δίπλωμα και μετάλλιο.
Θα βραβευτοφν οι τρείσ (3) πρώτοι άνδρεσ και οι τρείσ (3) πρώτεσ γυναίκεσ τησ γενικήσ κατάταξησ.
Ιδιαίτερο μαρμάρινο ζπαθλο-γλυπτό φιλοτεχνημζνο από Τηνιακοφσ Μαρμαρογλφπτεσ θα λάβει μόνο ο πρώτοσ αθλητήσ και αθλήτρια τησ γενικήσ κατάταξησ.
Αγϊνασ: Πφργοσ Kids Run 1 χλμ
Ημερομηνία διεξαγωγήσ: Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016
΢ημείο Εκκίνηςησ-Σερματιςμοφ: Οικιςμόσ Πφργου
Ώρα Εκκίνηςησ: 11.00 π.μ
Απόςταςη Αγϊνα: 1000 μ
Δικαίωμα ΢υμμετοχήσ: Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν αθλοφμενοι κάθε ηλικίασ άνω των 6 ετών (με τη ςυγκατάθεςη των γονζων τουσ όςοι είναι κάτω των 18),οι οποίοι θα τρζξουν με δική τουσ ευθφνη και θα πρζπει να ζχουν εξεταςτεί πρόςφατα από ιατρό.
Ζπαθλα-Ηλικιακζσ κατηγορίεσ: Σε όλουσ τουσ αθλητζσ που θα τερματίςουν θα δοθεί αναμνηςτικό δίπλωμα και μετάλλιο.
Θα βραβευτοφν τα τρία (3) πρώτα αγόρια και τα τρία (3) πρώτα κορίτςια τησ γενικήσ κατάταξησ καθώσ και οι αντίςτοιχοι νικητζσ των ηλικιακών κατηγοριών οι οποίεσ είναι οι ακόλουθεσ: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17.
Οι δηλώςεισ ςυμμετοχήσ πραγματοποιοφνται ηλεκτρονικά ςτην επίςημη ιςτοςελίδα τησ διοργάνωςησ www.tinosmarbletrail.gr όπου μπορείτε να βρείτε όλεσ τισ πληροφορίεσ ςχετικά με τουσ αγώνεσ. Επίςησ υπάρχουν παροχζσ για την οικονομική μετακίνηςη και διαμονή ςασ ςτο νηςί τησ Τήνου.

Read 311 times

Leave a comment

Το thessaloniki-dayandnight.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

News Letter

About Us

Thessaloniki Day & Night

Διασκέδαση Χωρίς Όρια

Tel: 6942569789

info(@)thessaloniki-dayandnight.gr

 

Connect With Us

Popular News